Acupuncture for rheumatoid arthritis

Go down

Acupuncture for rheumatoid arthritis

Post  murphy on Thu Mar 06, 2008 7:58 am

Rheumatoid arthritis

1Main Points : Ashi Point.
Points allocation : Shoulder Elbow : Tiaokou, | feishu, Jianyu, Jugu, Zhongfu, Qvchi, Waiguan, Hegu, Zhongzhe, Yangchi, Yangxi, Dazhui, Shenzhu, Mingmen, Shenshu, Dachangshu, 2:146-147, Baliao, Huantiao, fengshi, Yinshi, Dubi. Yanglingquan, Yinglingquan, Yangguan, Jiexi, Kunlun, Zhaohai, Bafeng

2,Body acupuncture

Prescription: Dazhui (GV 14) and Zusanli (ST 86 ). Upper limbs: Jianyu (LI 15), Shousanli (LI 10), Quchi(LI 11), Waiguan (TE 15), Hegu (LI 4), Yangxi (LI 5), Yangchi (TE 4), Wangu (SI 4) and Baxie (EX-UE 9). Lower limbs: Huantiao (GB .30), Juliao (GB 29), Liangqiu (ST 34), Xiyan (EX-LE 5), Yanglingquan (GB 34), Ququan (LR Cool, Xuanzhong (GB 89), Kunlun (BL 60), Jiexi (ST 41) and Bafeng (EX-LE 10). Neck: Cer-vical Jiaji (EX-B 2) and Fengchi (GB 20).

Modification: For migratory pain, Fengchi (GB 20), Xuehai (SP 10) and Geshu (BL 17) are added; for heavi-ness of limbs, Yinlingquan (SP 9) is added; for fever, Hegu (LI 4) and Quchi (LI 11 ) are added; for prolonged duration, Guanyuan (CV 4), Shenshu (BL 23), Pishu (BL 20) and Sanyinjiao (SP 6) are added.

Performance. Guanyuan (CV 4), Shenshu (BL 23) and Pishu (BL 20) are needled with reinforcing needling technique and combined with moxibustion. The other acupoints are needled with reducing needling technique. Moxibustion can be applied to the location of pain. Local area with evident swelling can be punctured to let out blood.
avatar
murphy

Posts : 60
Join date : 2008-03-06

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum